Wegpunkt-Suche: 

archiviert

 
Normaler Geocache
Durankulak Lake - Where the lake meets the sea

von batrambo     Bulgarien

Achtung! Dieser Geocache ist „archiviert“! Es befindet sich kein Behälter an den angegebenen (oder zu ermittelnden) Koordinaten. Im Interesse des Ortes sollte von einer Suche unbedingt abgesehen werden!

N 43° 40.210' E 028° 33.948' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: normal
Status: archiviert
 Versteckt am: 24. August 2015
 Veröffentlicht am: 07. Juni 2016
 Letzte Änderung: 02. Januar 2017
 Listing: https://opencaching.de/OC13008
Auch gelistet auf: geocaching.com 

1 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
1 Wartungslog
0 Beobachter
0 Ignorierer
0 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Infrastruktur
Wegpunkte
Zeitlich
Saisonbedingt
Personen

Beschreibung    English

  Кешът се намира на мястото, където Дуранкулашкото езеро и морето се срещат.

 The cache is locacted where the Durankulak lake and the sea meet.

 

Дуранкулашко езеро е разположенo в най-североизточната част на България, на около 6 км от Българо-Румънската граница. Езерото е сред най-значимите влажни зони на България. Заедно с Шабленско-Езерецкото езеро то е единствения крайбрежен лиман по бълг. Черноморие със запазен естествен характер. Около южните брегове на езерото се намират останки от някогашни първични степи – един от най-редките типове екосистеми в България. В района на езерото се срещат 5 ендемични растения за Балканския полуостров и други 27 вида с важна международна и национална консервационна значимост. Находището на Sch.triqueter e най-представителното в страната. Най-голямо е значението на мястото за опазване на птичата фауна като зимуващите популации на 4 вида водолюбиви птици (малък корморан – Halietor pygmeus, голяма белочела гъска – Anser albifrons, сива гъска – Anser anser и червеногуша гъска – Branta ruficollis) имат главна заслуга за международното признание на влажната зона като Рамсарски обект.

Дуранкулашко езеро и съседните Шабленски езера формират заедно най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска. Природния комплекс е разположен на миграционния път Via pontica и осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици. Обекта е с международно значение за 3 гнездящи вида птици – малък воден бик (Ixobrychus minutus), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) и черночела сврачка (Lanius minor), както и от особена важност в национален мащаб за гнезденето на белооката потапница (Аythya nyroca), немия лебед (Cygnus olor), тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), турилика (Burhinus oedicnemus), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra) и индийското шаварче (Acrocephalus agricola). Езерото има сериозен потенциал за съхраняването на дивия шаран (Cyprinus carpio), а пясъчните дюни са убежище на многочислена и стабилна популация на сирийската чесновница (Pelobates syriacus). Степните местообитания около езерото са важни за опазването на пъстрия пор (Vormela peregusna), нютоновия хомяк (Mesocricetus newtoni) и лалугера (Spermophilus citellus). До кеша може да се стигне и с кола, но ако черният път не е мокър!

 The Durankulak Lake is situated in the northeastern part of Bulgaria, about 6 km from the Bulgarian-Romanian border. The lake is one of the most important wetlands in Bulgaria. Along with Lake Shabla-Ezerets it is the only coastal firth on the Bulgarian Black Sea with preserved natural character. Around the southern shores of the lake are remains of former primary steppes – one of the rarest types of ecosystems in Bulgaria. In the area of the lake there are five of the endemic plants in the Balkans and other 27 kinds of international and national conservation importance. The Sch.triqueter deposit is the most imposing in the country. The greatest significance has the site for protection the the bird fauna, such as the wintering populations of four species of waterfowl (Pygmy Cormorant – Halietor pygmeus, Big White-fronted Goose – Anser albifrons, Grey Goose – Anser anser and Red-breasted Goose – Branta ruficollis), which have a major contribution to international recognition of the wetland as a Ramsar site.

The Durankulak Lake and the neighboring Shabla lakes form together the most numerous modern wintering grounds for the endangered globally red-breasted goose. The Nature complex is located on the migration route Via pontica and provides favorable conditions for feeding and resting of a number of migratory birds. The site is of international importance for 3 nesting species of birds – Little Bittern (Ixobrychus minutus), Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) and Lesser Grey Shrike (Lanius minor), and of special national significance for breeding Ferruginous Duck (Aythya nyroca) , Mute Swan (Cygnus olor), Marsh Harrier (Circus aeruginosus), Stone Curlew (Burhinus oedicnemus), Calandra Lark (Melanocorypha calandra) and Indian Warbler (Acrocephalus agricola). The lake has great potential for the preservation of wild carp (Cyprinus carpio), and the sand dunes are the refuge of numerous and stable population of the Spadefoot (Pelobates syriacus). The steppe habitats around the lake are important for the conservation of Polecat (Vormela peregusna), Newtonian hamster (Mesocricetus newtoni) and Ground Squirrel (Spermophilus citellus). You can reach GZ by car if the dirt road is not wet!

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Durankulak Lake - Where the lake meets the sea    gefunden 1x nicht gefunden 0x Hinweis 0x Wartung 1x

archiviert 02. Januar 2017 batrambo hat den Geocache archiviert

gefunden 24. August 2016, 21:53 trifonche hat den Geocache gefunden