Wegpunkt-Suche: 

archiviert

 
Rätselcache
Durankulak Lake - the Big Island

von batrambo     Bulgarien > Северна и Югоизточна България > Добрич

Achtung! Dieser Geocache ist „archiviert“! Es befindet sich kein Behälter an den angegebenen (oder zu ermittelnden) Koordinaten. Im Interesse des Ortes sollte von einer Suche unbedingt abgesehen werden!

N 43° 40.101' E 028° 31.799' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: klein
Status: archiviert
 Versteckt am: 12. Juli 2015
 Veröffentlicht am: 07. Juni 2016
 Letzte Änderung: 02. Januar 2017
 Listing: https://opencaching.de/OC13009
Auch gelistet auf: geocaching.com 

1 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
2 Wartungslogs
0 Beobachter
0 Ignorierer
4 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Gefahren
Infrastruktur
Der Weg
Wegpunkte
Zeitlich
Saisonbedingt
Benötigt Vorarbeit
Personen

Beschreibung    English

The cache is located somewere in the remains of the oldest and largest neolithic settlement in the continental part of Europe (5250-4100 BC).

Кешът се намира сред останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в континенталната част на Европа (525-4100 г. пр. Хр.)


The Durankulak archaeological complex is world famous and known among specialists as the Dobrudzha Troy. This area has been inhabited continuously for more than 6000 years, which allows archaeologists to consider the settlement mound and necropolis as a benchmark for all other discoveries concerning this period. The Durankulak necropolis is the largest prehistoric necropolis in the world. It was discovered on the west shore of the Durankulak lake and is now fully examined. 1,204 graves were found in the necropolis. The significance of this discovery is revealed when the following facts are mentioned: only three other necropoli from that epoch were found throughout the world – in Varna (Bulgaria) – with 294 graves; near the Cherna Voda vllage (Romania) – with 450 graves; and near the Chernik village (Romania) – with 400 graves.

At the info center you can watch movie about the necropolis.

About the cache:

Reaching the published coordinates you will see 5 information plates. All you have to do is to read them and find out two things:

1. How many structures (???) are discovered in the Old Bulgarian village (IX-XI century AD)? Then calculate - (???/2) + 52 = XXX

2. In what (????) year were discovered the first prehistoryc graves south of the village? Then calculate - (????-1495)*2 = YYY

The real coordinates are: N 43° 40.XXX E 028° 31.YYY

На западния бряг на езерото са проучени некрополите към селищата, изграждани върху Големия остров. Теренът е с наклон на юг и гробовете са терасовидно разположени. Праисторическият некропол е съществувал приблизително 1000 години края на 6 – 5 хил. пр. Хр. Открити са 1220 гроба – 586 от късния неолит и 604 от всички фази на халколита. Гробните съоръжения представляват вкопани на различна дълбочина правоъгълни ями, ориентирани север – юг. През халколита те са били маркирани с необработени каменни плочи, покриващи или ограждащи ямата. Телата на починалите са били полагани в две пози – изпънат по гръб за мъже и момчета и в поза хокер (свити и положени наляво или на дясно тела) за жени и момичета. В некропола са проучени 90 тризни (останки от поминални обреди). Те съдържат натрошени керамични съдове, в които е имало храна и напитки, предназначени за мъртвите и черепи от диви и домашни животни, принесени с жертва. Тризните са разположени в северната и западна част на некропола и вероятно маркират неговите граници. Те се отнасят към късния неолит, култура Хаманджия ІІІ. В некропола са проучени и символични погребения (кенотафи) от халколита. Въз основа на поставения в тях инвентар те се делят на мъжки и женски. Открити са и 6 погребения на глинени антропоморфни идоли. Погребалният инвентар, поставен в индивидуалните гробове е стандартизиран по полово-възрастов признак, но показва и съществена социална стратификация на обществото. Антропологически проучените останките от 894 гроба представят следните данни: - Най- голям процент от израсналите (Adultus) са на възраст до 40 години, следва броят на индивидите в зряла възраст (Maturus) – до 60 години, а в старческа възраст (Senilis) – над 60 години са определени само два индивида – мъж и жена. - Ръстът на израсналите индивиди е изчислен съответно за мъжете средно 170 см, а за жените – 159 см. Индивидите от двата пола са били сравнително високи хора, с добре развита костна и мускулна система. Средната продължителност на живота през халколита е била 24,6 – 32,4 за мъжете и 27,7 за жените; детската смъртност е била висока. - В 33 случая върху черепните покриви или фрагменти от тях са установени следи от изкуствена деформация на черепа от еднолентов тип зад венечния шев. Деформираните черепи принадлежат на 23 израснали индивида (8 мъже и 15 жени), 5 деца и 5 юноши. - Погребаните индивиди от халколитните гробове в некропола принадлежат към протоевропеидния антропологичен тип. Погребенията от ранната бронзова епоха (17 броя) са извършвани в гробни ями с оформен могилен насип над тях. Върху някои от могилите са били поставени грубо оформени антропоморфни каменни стели. Телата са поставяни в свита позиция (поза хокер) и често посипвани с червена охра. В някои от гробните съоръжения са открити гробни дарове – керамика, бронзова кама с костена дръжка и пр. Регистрирани са и погребенията от късната бронзова епоха – костите от кремираните тела са били поставяни в керамични урни.

В информационният център можете да изгледате и филм за некропола.

За кеша:

Достигайки публикуваните координати ще видите 5 информационни табели. Всичко, което трябва да направите е да ги прочетете и да разберете две неща:

1. Колко постройки (???) са открити в старобългарското селище (IX-XI сл. Хр.)? Изчислете - (???/2) + 52 = XXX

2. През коя година (????) са открити първите праисторически гробове южно от селището? Изчислете - (????-1495)*2 = YYY

Кешът се намира на: N 43° 40.XXX E 028° 31.YYY

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Durankulak Lake - the Big Island    gefunden 1x nicht gefunden 0x Hinweis 0x Wartung 2x

archiviert 02. Januar 2017 batrambo hat den Geocache archiviert

gesperrt 02. Januar 2017 batrambo hat den Geocache gesperrt

gefunden 23. September 2016, 21:53 trifonche hat den Geocache gefunden

Tftc