Wegpunkt-Suche: 
 
Virtueller Geocache
Filharmonia w parku / Philharmonic in the park

von abigeo     Polen > Zachodniopomorskie > Koszaliński

N 54° 11.488' E 016° 11.264' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: kein Behälter
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 02. Januar 2021
 Veröffentlicht am: 02. Januar 2021
 Letzte Änderung: 02. Januar 2021
 Listing: https://opencaching.de/OC16767

0 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
0 Beobachter
0 Ignorierer
6 Aufrufe
0 Logbilder
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Infrastruktur
Wegpunkte
Zeitlich
Personen

Beschreibung    English

 

Park im. Książąt Pomorskich rozciągający się wzdłuż Dzierżęcinki u podnuża murów obronnych założony został na początku XIX w. W 1817 r. wytyczono podmurną Starą Promenadę. W latach 30-ych XIX w. przebudowano staw, wystawiono fontannę oraz wytyczono nowe alejki, tworząc między ulicami Piastowską a Grodzką park miejski. Zadbano także o nasadzenia, również egzotycznych krzewów i roślin. Ostatnie większe prace wykonano tu w stulecie istnienia parku. W latach 1933-1934 odnowiono staw i założono wyspę dla łabędzi. Do najciekawszych roślin w parku należą: magnolia drzewiasta, cyprysik błotny, miłorząb dwuklapowy. Warto także przejść się aleją platanów klonolistnych. W ostatnich latach park został zrewitalizowany i uporządkowany.
W 2015 r. na jego wschodnim skraju, obok mostku nad Dzierżęcinką, otwarto efektowną architektonicznie Filharmonię Koszalińską. Budynek filharmonii został zaprojektowany jako bardzo nowoczesna bryła „ze szkła i stali”. Ogólna koncepcja projektu była taka, by bryła wyglądała jakby wtopiony w nią został ogromny bursztyn.
Budynek jest siedzibą koszalińskiej orkiestry symfonicznej, istniejącej od 1956 r. Rokrocznie odbywa się tu około 150 koncertów, w większości symfonicznych.

Rozejrzyj się po okolicy i wykonaj poniższe zadania:

1. Podaj gatunek drzewa rosnącego w miejscu wskazywanym przez etap wirtualny 1.
    Pomocna może być tabliczka z nieco zatartym napisem znajdująca się na współrzędnych.

2. Zsumuj dwie liczby, które znajdziesz pod stopami (etap wirtualny 2).
3. Do logu dołącz wykonane na współrzędnych startowych spersonalizowane zdjęcie budynku filharmonii (Twoja podobizna, sylwetka, GPS, GK, TB, xWG, kartka z nickiem...).
Odpowiedzi wyślij przez mój profil, następnie możesz zalogować znalezienie.

 


The Pomeranian Dukes' Park stretching along Dzierżęcinka at the foot of the defensive walls was established in the early 19th century. In 1817 the Old Promenade was delineated along  a brick defensive wall. In the 1830s the pond was rebuilt, a fountain was set up and new alleyways were marked out, creating a city park between Piastowska and Grodzka Streets. The planting of exotic shrubs and plants was also taken care of. The last major works were done here in the centenary of the park. In the years 1933-1934 the pond was renovated and an island for swans was established. The most interesting plants in the park are: tree magnolia, mud cypress, ginkgo biloba. It is also worthwhile to walk along the alley of maple plantains. In recent years the park has been revitalized and cleaned up.
In 2015, on its eastern edge, next to the bridge over Dzierżęcinka, the architecturally impressive Koszalin Philharmonic was opened. The building of the Philharmonic was designed as a very modern building "of glass and steel". The general concept of the project was such that the block looked as if a huge amber had been melted into it.
The building is the seat of the Koszalin symphony orchestra, existing since 1956. About 150 concerts, mostly symphonic, are held here every year.

Look around and do the following:

1. Give the species of tree growing in the place indicated by the virtual stage 1.
    A plaque with slightly obliterated inscription on the coordinates may be helpful.
2. Sum up the two numbers you find under your feet (virtual stage 2).
3. Attach to the log a personalised photograph of the philharmonic building taken at the starting coordinates (your image, silhouette, GPS, GK, TB, xWG, nickname card, etc.).
Send the answers through my profile, then you can log the cache.

Zusätzliche Wegpunkte   andere Koordinatensysteme

Station oder Referenzpunkt
N 54° 11.456'
E 016° 11.215'
Virtual stage 01
Station oder Referenzpunkt
N 54° 11.482'
E 016° 11.277'
Virtual stage 02
Info Die zusätzlichen Wegpunkte werden bei Auswahl des Caches auf der Karte angezeigt, sind in heruntergeladenen GPX-Dateien enthalten und werden an das GPS-Gerät gesendet.

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Filharmonia w parku / Philharmonic in the park    gefunden 0x nicht gefunden 0x Hinweis 0x