Wegpunkt-Suche: 
 
Virtueller Geocache
Sanktuarium na Górze Chełmskiej / The Sanctuary

von abigeo     Polen > Zachodniopomorskie > Koszaliński

N 54° 12.424' E 016° 13.638' (WGS84)

 andere Koordinatensysteme
 Größe: kein Behälter
Status: kann gesucht werden
 Versteckt am: 30. Dezember 2020
 Veröffentlicht am: 30. Dezember 2020
 Letzte Änderung: 02. Januar 2021
 Listing: https://opencaching.de/OC16743
Auch gelistet auf: geocaching.com 

1 gefunden
0 nicht gefunden
0 Bemerkungen
0 Beobachter
0 Ignorierer
7 Aufrufe
1 Logbild
Geokrety-Verlauf

große Karte

   

Infrastruktur
Der Weg
Wegpunkte
Saisonbedingt

Beschreibung    English

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Sanktuarium jest położone na terenie Góry Chełmskiej. Najwyższy szczyt tego masywu wznosi się na wysokość 136,6 m n.p.m.  W 1829 r. ustawiono na nim krzyż i od tego czasu nosi nazwę Krzyżanka.
 W XII w.  zbudowana została kaplica, do której pielgrzymowały rzesze pątników. Około roku 1431 zaczęto wznosić nowy kościół, aby móc pomieścić wszystkich przybywających. Zarówno kaplica jak i kościół uległy zniszczeniu w II połowie XVI w.
Obecna kaplica Sanktuarium, zwanego również Sanktuarium Przymierza, zbudowana została w 1991 r. i poświęcona przez papieża Jana Pawła II. Powstała według wzoru z niemieckiego  Schönstatt i jest jednym ze 170 rozsianych po świecie podobnych obiektów. W kaplicy znajduje się neobarokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej oraz figurami apostołów Piotra i Pawła. Nad obrazem widnieje symbol ruchu szenstackiego – Oko Opatrzności Bożej, po lewej stronie zobaczyć można figurę Michała Archanioła.
Góra Chełmska stanowi niezwykle ważny element kultury religijnej całego Pomorza. Figuruje na najstarszej mapie dróg pielgrzymkowych średniowiecznej Europy, pochodzącej z 1500 r. tzw. Mapie drogi do Rzymu.

Turysto!
Znajdujesz się w historycznym miejscu kultu religijnego.
Proszę, zachowuj się stosownie do charakteru tego miejsca.
Rozejrzyj się po okolicy i odpowiedz na pytania:


1. Podaj napis (dwa wyrazy) na tabliczce znajdującej się z boku pomnika Powstańców Listopadowych (etap wirtualny 1)
2. Podaj ostatni wiersz tablicy pamiątkowej na słupie (etap wirtualny 2).
3. Podaj drugą z kolei datę (rok) umieszczoną na poziomej tablicy przy pomniku Prezydentów Pielgrzymów (etap wirtualny 3).
4. Podaj ilość wszystkich schodów prowadzących od etapu wirtualnego 3 do kaplicy na szczycie Góry.
5. Do logu dołącz spersonalizowane zdjęcie kaplicy Sanktuarium (Twoja podobizna, sylwetka, GPS, GK, TB, xWG, kartka z nickiem...)
Odpowiedzi wyślij przez mój profil, następnie możesz zalogować znalezienie.
W przypadku zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiedź na pytania 3 i 4 może być mocno utrudniona lub nawet niemożliwa.

 The Sanctuary of the Mother of God Thrice Admirable

The Sanctuary is located in the area of Góra Chełmska. The highest peak of this massif is 136,6 m a.s.l. Since in 1829 a cross was placed there it has been called Krzyżanka. A chapel was built in the 12th Century, attracting hosts of pilgrims. About 1431 the construction of the new church to accommodate all visitors began. Both the chapel and the church were destroyed in the second half of the 16th Century.
The current chapel of the Sanctuary, also known as the Sanctuary of the Covenant, was built in 1991 and consecrated by Pope John Paul II. The chapel has a form inspired by the German Schönstat
t and is one of 170 similar structures scattered all around the world. The chapel  features a Baroque Revival altar with a painting of Mary with Apostles Peter and Paul. Above the painting there is the Eye of Providence, the symbol of the Schönstatt Movement, and a statue of St Michael the Archangel stands on the left.
Góra Chełmska plays an extremely important part in the religious culture of all Pomerania. It is marked on the oldest map of pilgrimage routes of mediaeval  Europe – the so-called “Way to Rome”.

Dear Tourist!
You are in a historical place of worship.
Please behave according to the character of this place.
Take a look around and answer the questions:

1. Give the inscription (two words) on the label located on the side of the monument to the November Insurgents (virtual stage 1)
2. Enter the last line of the memorial table on the column (virtual stage 2).
3. Give the second date (year) on the horizontal plaque next to the monument to the Pilgrim Presidents (virtual stage 3).
4. Specify the number of all stairs leading from virtual stage 3 to the chapel on the top of the Mountain.

5. Attach a personalized picture of the Sanctuary Chapel (your image, figure, GPS, GK, TB, xWG, card with a nickname...) to the log.
Send the answers through my profile, then you can log the cache.
In case of snow cover, the answer to questions 3 and 4 can be very difficult or even impossible.

Zusätzliche Wegpunkte   andere Koordinatensysteme

Station oder Referenzpunkt
N 54° 12.285'
E 016° 13.584'
Virtual stage 01
Station oder Referenzpunkt
N 54° 12.304'
E 016° 13.606'
Virtual stage 02
Station oder Referenzpunkt
N 54° 12.331'
E 016° 13.659'
Virtual stage 03
Info Die zusätzlichen Wegpunkte werden bei Auswahl des Caches auf der Karte angezeigt, sind in heruntergeladenen GPX-Dateien enthalten und werden an das GPS-Gerät gesendet.

Bilder

Kaplica / The chapel
Kaplica / The chapel

Hilfreiches

Suche Caches im Umkreis: alle - suchbare - gleiche Cacheart
Download als Datei: GPX - LOC - KML - OV2 - OVL - TXT - QR-Code
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.

Logeinträge für Sanktuarium na Górze Chełmskiej / The Sanctuary    gefunden 1x nicht gefunden 0x Hinweis 0x

gefunden 21. Juli 2021, 21:54 MoAnTo hat den Geocache gefunden

Heute war mein Tag und ich durfte mir eine Runde aussuchen.
Alle Cache konnten gut gefunden werden.
Dieser virtuelle Cache war das Ziel unserer Runde und hat einen Favoritenpunkt verdient.
Vielen Dank für diesen Cache und viele Grüße von Monika und Andreas aus Bad Dürrenberg.

Bilder für diesen Logeintrag:
Bild 1Bild 1